Menu
Výstavba multifunkčného
zariadenia pre deti a mládežv obci Stráne pod Tatrami

Aktuality

Propragačné video projektu

https://lightroom.adobe.com/shares/77df9005d1b24c49837491528500b779

 

Pozvánka na "Záverečnú konferenciu" pri príležitosti ukončenia projektu "Výstavby multifuknčného zariadenia pre deti a mládež v obci Stráne pod Tatrami"

Pozvánka

 

Súčasný stav projektových aktivít

Aktivita č. 1 Investičné aktivity

Multifunkčné zariadenie pre deti a mládež v obci Stráne pod Tatrami - Verejné obstarávanie bola začaté odoslaním výzvy na predkladanie ponúk do vestníka dňa 22.4.2021, zmluva s úspešným dodávateľom vo výške 1 077 881,55€ bola podpísaná dňa 14.3.2022. Stavebný dozor -  Zmluva s úspešným dodávateľom vo výške 14 400€ bola podpísaná dňa 24.3.2022. Stavenisko bolo prebraté dňa 22.04.2022.  V monitorovacom období prebehla realizácia základových konštrukcií, realizácia železobetónových pätiek a pásov. Následne sa realizovali hutnené násypy a podkladné vrstvy zo štrkopiesku pod vystuženou železobetónovou doskou. Boli prevedené izolácie proti zemnej vlhkosti, pod nosným murivom a priečkami. Súbežne bolo realizované nosné murivo z tehál, debnenie a oddebnenie železobetónových stĺpov, prievlakov a vencov. Po realizácii všetkých nosných zvislých a vodorovných konštrukcii prebehla montáž oceľových a drevených väzníkov, včítane povrchových úprav (protipožiarne a proti hnilobné nátery). Následne sa realizovala montáž strešných sendvičových panelov na oceľových väzníkov a montáž polopriepustnej fólie, kontralát, záklopu z OSB  dosiek na drevených väzníkoch. Po realizovaní hydroizolácie na OSB doskách sa zhotovila drevená nosná konštrukcia pre realizáciu tepelnej izolácie stropov z minerálnej vlny.  V poslednej etape došlo k realizácii muriva priečok, osadeniu oceľových zárubní a keramických prekladov. Okrem prác na hlavnom objekte bola zrealizovaná prípojka s napojením odberného miesta, vodovodná prípojka s vodomernou šachtou a vodomerom. Na spevnených plochách sa zrealizovali odkopy terénu, hutnenie podkladu a podkladné vrstvy z kameniva.

Aktivita č. 2 Publicita a podporné aktivity

V rámci aktivity sa realizuje priebežne Propagácia a diseminácia projektu. Bolo vytvorené webové sídlo: . Prijímateľ postupuje na základe opatrení publicity a zverejňuje informácie v súlade s Požiadavkami pre informovanie a publicitu podľa Prílohy č. 3 Nariadenia a Komunikačného a dizajnového manuálu vydaného ÚFM (Communication and Design Manual). Marketingové služby prebiehajú na základe vykonaného a skontrolovaného prieskum trhu. Propagácia projektu: Boli vysúťažené propagačné materiály firmou Empire. Propagačné materiály: plagáty, rollupy, poznámkové bloky, tašky, letáky, perá sa používajú na propagáciu projektu a dočasným pútačom je označená stavba.

Aktivita č. 3 Aktivity v oblasti zdravia

Od 03/2022 prebiehajú v CENTRE #3  Centrum voľného času Rakúsy nižšie uvedené aktivity:                                                                                                                                                Uvedomelý a zdravý občan - 1 hodina týždenne, 20 detí. 

Rozvíjame sa hrou  - 3 krát týždenne po jednej hodine. Na jednej hodine 6 detí. 

V silnom tele silný duch (03-04/2022) – 4 hodiny týždenne - 1 hodina 4 krát do týždňa. Na jednej hodine 10 detí.                  

Tancom k zdraviu - 2 hodiny 1 krát do týždňa, 20 detí týždenne.         

Letná škola - prebiehala počas mesiacov 07-08/2022 a to 5krát týždenne, s účasťou 20 detí. 

Aktivita č. 4 Aktivity v oblasti vzdelávania

Od 03/2022 prebieha aktivita Virtuálna knižnica 1 hodina týždenne s účasťou 10 detí v CENTRE #3  Centrum voľného času Rakúsy

Aktivita č. 5 Aktivity v oblasti bývania

Od 03/2022 prebieha aktivita „Buď čistý, buď zdravý“ v CENTRE #2 v Komunitnom centre v obci Rakúsy                                                                                                                     Ide o sociálne služby adresované zraniteľným skupinám obyvateľstva žijúcim v zlých podmienkach bývania. Služby zamerané na pranie a sušenie šatstva a bielizne, osobnú hygienu a poradenské služby v tejto oblasti. Služby strediska osobnej hygieny sú adresované na utváranie podmienok na výkon nevyhnutnej základnej osobnej hygieny osobám, ktoré nemajú zaistené podmienky na zaistenie základných hygienických potrieb.Vzhľadom na veľký záujem o tieto služby sa rozšírili kapacity, nakúpili nové sušičky a predĺžili čas otváracích hodín o 10 hodín týždenne.

Aktivita č. 6 Aktivity v oblasti zamestnanosti

Od 10/2022 prebieha aktivita Kariérne a pracovné poradenstvo v CENTRE #6 v Centre kariérneho a pracovného poradenstva. Kariérne poradenstvo pre žiakov a študentov aktuálne pokračujúcich v ďalšom vzdelávaní realizované individuálnou aj skupinovou formou zamerané na hľadanie vhodného profesijného smerovania a získavanie informácií o povolania a uplatniteľnosti na trhu práce. Individuálne aj skupinové pracovné poradenstvo pre získanie zamestnania. V rámci individuálneho poradenstva: detailné zmapovanie profesijnej orientácie jednotlivých účastníkov projektu, bariér pri vstupe na trh práce a spoločné hľadanie riešení. V rámci skupinového poradenstva: rozvoj sociálnych a komunikačných zručností a funkčnej gramotnosti.

Aktivita č. 7 Správa údajov, vizualizácia a šírenie výskumu

Od 03/2022 prebieha aktivita 7, v rámci ktorej prebiehajú priebežne videokonferencie s Nórskym partnerom.Stanovil sa priebeh aktivity 7. Nórsky partner pre vypracovanie cieľových materiálov potrebuje vstupné data, ktoré mu prijímateľ dodáva na základe priebehu vzdelávacích aktivít. V rámci monitorovacieho obdobia bol vypracovaný 1. výstup vo forme správy, ktorá obsahuje opatrenia a metodiku na zlepšenie prístupu zraniteľných detí a mládeže k vzdelaniu a na trh práce. Dokument je v anglickom jazyku a bude preložený do slovenského jazyka.

Aktivita č. 8 Vytvorenie stálych pracovných miest

Od 03/2022 prebieha aktivita 8 v CENTRE #2 - Komunitnom centre v obci Rakúsy. V centre bola na plný pracovný úväzok prijatá  prevádzkarka priestorov slúžiacich na služby poskytované v rámci projektu. Náplňou jej práce je vedenie a starostlivosť o plynulú prevádzku spravovaných priestorov.

 

 

 

 

 

Aktuality

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Počasie

dnes, utorok 21. 5. 2024
slabý dážď 23 °C 10 °C
streda 22. 5. mierny dážď 20/12 °C
štvrtok 23. 5. slabý dážď 14/12 °C
piatok 24. 5. slabý dážď 20/11 °C

Preklad (translations)