Menu
Výstavba multifunkčného
zariadenia pre deti a mládežv obci Stráne pod Tatrami

Aktivity projektu

Aktivita 1 Investičné aktivity

V rámci Aktivity č. 1 Žiadateľ investuje do výstavby multifunkčného zariadenia s priľahlým vonkajším ihriskom a športoviskom na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve Žiadateľa.

Budova bude zahŕňať nasledovné priestory:

• Telocvičňa ma 408 m2

• Počítačová miestnosť 17,8m2

• Tvorivá miestnosť 56,10m

• Miestnosť pre terénnu sociálnu prácu 32,8 m2

• Kuchynka 15,3 m2

• Posilovňa 62 m2

• K posilovni patrí 2 x šatne a k ným 2 x sprchy a 2x WC

• Technická miestnosť

• Wc muži a wc ženy

• 2 x sklady na náradie

• Vonku bude multifunkčné ihrisko

 

Multifunkčné zariadenie bude využívané 30 hodín týždenne na výučbu telesnej výchovy žiakov Základnej školy v Stránach pod Tatrami. Ďalších 42.5 hodín bude využívané na mimoškolské aktivity, ktoré budú podporené v rámci projektu. Pôjde o aktivity v oblasti zdravia  (Aktivita č. 3), vzdelania (Aktivita č. 4) a zamestnanosti (Aktivita č. 6). Na podporu udržateľnosti aktivít budú priestory Multifunkčného zariadenia prenajímané verejnosti vo večerných hodinách a cez víkendy.

 

Celkové náklady na výstavbu haly sú EUR 1 298 970,48, z čoho EUR 700 000 by bolo financované z nórskeho grantu, EUR 300 000 z Fondu na podporu športu a zvyšných cc. EUR 300 000 by bolo pokrytých z úveru. V rámci dobrovoľných príloh Žiadateľ predkladá úverový prísľub na EUR 300 000.

https://www.facebook.com/Obec-Str%C3%A1ne-pod-Tatrami-111618961663998

Aktivita 2 Publicita a podporné aktivity

Aktivita č. 2 zahŕňa činnosti v rámci povinnej publicity a propagácie projektu a jeho výstupov. Na aktivite sa budú podielať ako Žiadateľ, tak aj všetci partneri a spolupracujúce inštitúcie počas 18 mesiacov implementácie projektu. Pôjde najmä o nasledovné aktivity:

 

Povinná publicita 

V rámci povinnej publicity Žiadateľ zorganizuje 3 podujatia:

Otváracia konferencia - pri príležitosti spustenia výstavby Multifunkčného zariadenia Žiadateľ zorganizuje otváraciu konferenciu pre približne 80 ľudí.

Priebežná konferencia - pri príležitosti dokončenia výstavby Multifunkčného zariadenia a jeho uvedenia do užívania Žiadateľ zorganizuje priebežnú konferenciu pre približne 150 ľudí.

Záverečná konferencia - pri príležitosti ukončenia realizácie projektu Žiadateľ zorganizuje záverečnú konferenciu pre približne 80 ľudí.

 

Propagácia a diseminácia

- pravidelná aktualizácia webovej stránky na existujúcom webovom sídle Žiadateľa aj všetkých partnerov a spolupracujúcich inštitúcií s informáciami o Projekte v slovenskom jazyku a odkazmi medzi webovými stránkami,

- vytvorenie a pravidelná aktualizácia webového sídla s pridelenou najmenej jednou doménou osobitne venovaného prezentácii informácií o Projekte v štátnom aj anglickom jazyku,

- tvorba a tlač letákov, plagátov, rollupov, dočasného veľkoplošného pútača, stálej tabule a propagačných materiálov (perá, kalendáre)

- správa a starostlivosť o sociálne siete a sledovanie návštevnosti webovej stránky žiadateľa cez google analytics,

- inzercia v miestnych, regionálnych a celoštátnych médiach,

- vytvorenie a tlač záverečnej správy o výsledkoch projektu.

 

Aktivita 3 Aktivity v oblasti zdravia

 

Na aktivitách v oblasti zdravia sa budú podielať partner č. 2 so spolupracujúcou inštitúciou - ZŠ a MŠ Stráne pod Tatrami a budú zahŕňa nasledovné aktivity v uvedených centrách:

 

CENTRUM 1 - V Multifunkčnom zariadení

bude ZŠ a MŠ Stráne pod Tatrami organizovať nasledovné aktivity v oblasti zdravia:

- Názov aktivity č.1:

Športové aktivity v telocvični.

Popis aktivity: zahŕňa športové krúžky ako sú futbal, stolný tenis, hudobno-pohybový krúžok atď. Cieľom je poznať a uplatniť techniku základných herných činností,  herných kombinácií v systéme hry, rozvíjať osobné a sociálne kompetencie, prezentácia športu v obci a regióne. Rozvoj hudobných  schopností, pochopenia  princípov  hudby, realizácia hudobného  umenia. Rozvoj  kľúčových  kompetencií – komplexný rozvoj osobnosti, všeobecných ľudských kvalít.

Očakávaný časový harmonogram: spolu 8.5 hodiny týždenne, 82 detí.

- Názov aktivity č. 2:

Športové aktivity v posilňovni.

Popis aktivity: Upevňovanie fyzického, psychického zdravia a správneho telesného vývinu detí. Očakávaný časový harmonogram: spolu 2 hodiny, 22 detí.

 

CENTRUM 3 - Centrum voľného času Rákusy (Partner č. 2)

- Názov aktivity č. 1:

Rozvíjame sa hrou.

Popis aktivity: aktivita je určená pre deti  vo veku od 2 do 4 rokov, ktoré prídu do centra v sprievode rodičov a bude zameraná na i) rozvoj motoriky, ii) športové a zábavné aktivity, iv) spev detských piesní s pohybom tela alebo náradím, jednoduché tance, v) základné hygienické návyky a vi) logopedické cvičenia - rozvoj komunikácie a slovnej zásoby, pomenovanie predmetov, osôb, mená zvierat podľa obrázkov alebo naživo.

Očakávaný časový harmonogram: 3 krát týždenne po jednej hodine. Na jednej hodine max. 6 detí.    

- Názov aktivity č. 2:

V silnom tele silný duch.

Popis aktivity: fyzické a športové aktivity pre mládež v posilňovni - cvičenie s náradím, cvičenie s hudbou, posilňovacie cviky na strojoch, beh v prírode alebo na bežiacom páse, základy zdravej výživy, psychohygiena, prevencia.

Očakávaný časový harmonogram:  4 hodiny týždenne - 1 hodina 4 krát do týždňa. Na jednej hodine 10 detí.  

- Názov aktivity č. 3:

Tancom k zdraviu.

Popis aktivity: aktivity budé založené na prirodzenom pohybe a význame jednoduchých pohybových aktivít, ako aj vzdelávaniu v oblasti rôznych druhov tanca, rôznych kultúr.

Očakávaný časový harmonogram:  2 hodiny 1 krát do týždňa, 20 detí týždenne.  

- Názov aktivity č. 4:

Uvedomelý a zdravý občan.

Popis aktivity: Vzdelávacie aktivity zdravotníckeho charakteru prostredníctvom prednášok odborníkov - detská lekárka, zubný lekár, ženský lekár a iné., ale aj v oblasti komunálneho práva, všeobecných zákonov dennej potreby - odpady, životné prostredie, trestné právo, diskriminácia, šikana a iné. Očakávaný časový harmonogram: 1 hodina týždenne, 20 detí. 

http://www.cvcrakusy.sk/

Aktivita 4 Aktivity v oblasti  vzdelávania

 

Na aktivitách v oblasti vzdelávania sa budú podielať partner č. 2, partner č. 3b a spolupracujúca inštitúcia: ZŠ a MŠ Stráne pod Tatrami. Projekt bude zahŕňať nasledovné aktivity v uvedených centrách:

 

CENTRUM 1 - V Multifunkčnom zariadení

bude ZŠ a MŠ Stráne pod Tatrami organizovať nasledovné aktivity v oblasti vzdelávania:

- Názov aktivity č. 1:

Informatika.

Popis aktivity: Získanie konkrétnych skúseností a zdokonaľovanie zručností pri práci s počítačom i aplikáciami na prácu s digitálnymi technológiami. Budovanie základov informatiky.

Očakávaný časový harmonogram: 4 hod. týžd., 50 detí.

- Názov aktivity č. 2:

Tovrivé dielne.

Popis aktivity: Rozvoj praktických pracovných zručností, návykov a tvorivosti. Spoznávanie  prírodných a technických materiálov a  možnosti ich spracovania a použitia v praxi.

Očakávaný časový harmonogram: 2 hodiny týždenne, 27 detí.    

- Názov aktivity č. 3:

Doučovanie.

Popis aktivity: Doučovanie žiakov v predmete slovenský jazyk a matematika. Precvičovanie a zdokonaľovanie základných návykov, zručností  a kompetencií v štátnom jazyku - čítanie, písanie, komunikácia, počítanie.

Očakávaný časový harmonogram: 5 hodín týždenne, 75 detí. 

- Názov aktivity č. 4:

Spevácky zbor. Očakávaný časový harmonogram: 1 hodina týždenne, 15 detí. 

 

CENTRUM 3 - Centrum voľného času Rakúsy (Partner č. 2)

- Názov aktivity č. 1:

Letná škola.

Popis aktivity: vzdelávacia aktivita pre doplnenie vedomostí, ktoré deti zmeškali počas školského roka.

Očakávaný časový harmonogram: 10 hodín týždenne počas 3 týždňov v mesiaci júl. 20 detí každý týždeň, spolu 60 detí. 

- Názov aktivity č. 2:

Virtuálna knižnica.

Popis aktivity: práca s internetom - vyhľadávanie informácií, ktoré súvisia so spoločenským životom, vyhľadávanie zákonov, návodov, neformálne vzdelávanie sa v oblasti zdravia, zdravej výživy, módy, bývania, výchovy detí - podľa záujmov a potrieb detí a mládeže, ktorí budú mať k dispozícii notebook vo vyhradených priestoroch.

Očakávaný časový harmonogram:  1 hodina týždenne, 10 detí.  

http://www.cvcrakusy.sk/

CENTRUM 4 - Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie detí a žiakov s viacnásobným postihnutím (Partner č. 3b)

- Názov aktivity:

EEGneurofeedback terapia.

Popis aktivity: Tréning pomocou EEG neurofeedbacku, ktorý je hravý, nenásilný a bezbolestný, umožňujúci podieľať sa na príprave detí na zaradenie do spoločnosti, zlepšenie kognitívnych a autoregulačných schopností v procese výchovy a vzdelávania, aj v procese implementácie so sociálnych zručností.

Očakávaný časový harmonogram: 2 deti 2 krát týždenne po 1 hodine.

 CENTRUM 5 - ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami

- Názov aktivity: 

Vzdelávanie hrou a tvorením.

Popis aktivity:  Na základe odbornej konzultácie bude lektor poskytovať odbornú podporu žiakom prostredníctvom individuálne prispôsobených aktivít podľa potreby žiakov, napr.  príprava na prijímacie konania na SŠ alebo VŠ, postup do ďalšieho ročníka v ZŠ.

Očakávaný časový harmonogram: 2 krát do týždňa po 2 hodiny, 30 detí.

 

Aktivita 5 Aktivity v oblasti bývania

 

Na aktivitách v oblasti bývania sa bude podielať partner č. 1. Projekt bude zahŕňať nasledovné aktivity v Komunitnom centre v obci Rakúsy:

- Názov aktivity:

Buď čistý, buď zdravý.

- Popis aktivity: sociálne služby adresované zraniteľným skupinám obyvateľstva žijúcim v zlých podmienkach bývania. Služby zamerané na pranie a sušenie šatstva a bielizne, osobnú hygienu a poradenské služby v tejto oblasti. Služby strediska osobnej hygieny sú adresované na utváranie podmienok na výkon nevyhnutnej základnej osobnej hygieny osobám, ktoré nemajú zaistené podmienky na zaistenie základných hygienických potrieb. Aktivita sa bude realizovať v existujúcom Komunitnom centre v obci Rakúsy, ktoré už aktuálne poskytuje obdobné služby. Vzhľadom na veľký záujem o tieto služby by radi rozšírili svoje kapacity, nakúpili nové práčky a sušičky a predĺžili čas otváracích hodín o 10 hodín týždenne.

- Očakávaný časový harmonogram: 10 hodín týždenne

https://www.rakusy.sk/zverejnovanie/projekty/vystavba-multifunkcneho-zariadenie-pre-deti-a-mladez-v-obci-strane-pod-tatrami/

Aktivita 6 Aktivity v oblasti zamestnanosti

 

Na aktivitách v oblasti zamestnanosti sa bude podielať partner č. 3a. Projekt bude zahŕňať nasledovné aktivity v Centre kariérneho a pracovného poradenstva:

- Názov aktivity:

Kariérne  a pracovné poradenstvo.

- Popis aktivity: Kariérne poradenstvo pre žiakov a študentov aktuálne pokračujúcich v ďalšom vzdelávaní realizované individuálnou aj skupinovou formou zamerané na hľadanie vhodného profesijného smerovania a získavanie informácií o povolania a uplatniteľnosti na trhu práce. Individuálne aj skupinovíé pracovné poradenstvo pre získanie zamestnania. V rámci individuálneho poradenstva: detailné zmapovanie profesijnej orientácie jednotlivých účastníkov projektu, bariér pri vstupe na trh práce a spoločné hľadanie riešení. V rámci skupinového poradenstva: rozvoj sociálnych a komunikačných zručností a funkčnej gramotnosti.

- Očakávaný časový harmonogram: 15 hodín individuálneho poradenstva týždenne, 5 hodín skupinového poradenstva týždenne.

https://www.sssbielavoda.sk/o-skole/projekty-skoly/norway-grants/

Aktivita 7 Správa údajov, vizualizácia a šírenie výskumu

 

Na aktivitách v oblasti Data management, visualization and research dissemination budú spolupracovať Žiadateľ s partnerom č. 4 z Nórska.

 

Predmetom Aktivity č. 7 bude:

1. Vypracovať opatrenia a metodiku na zlepšenie prístupu zraniteľných detí a mládeže k vzdelaniu a na trh práce.

2. Preskúmať a vylepšiť stratégie a akčné plány boja proti diskriminácii vypracované po konzultácii s rómskymi odborníkmi.

3. Posilniť inkluzívnosť miestnych a regionálnych inštitúcií s cieľom porozumieť potrebám integrácie Rómov a pomôcť zlepšiť miestne a regionálne politiky a služby.

4. Zistiť, ktoré typy zásahov a opatrení fungujú dobre a prečo.

5. Hodnotiť dosiahnuté výsledky pozorovaním postojov a správania v rómskych komunitách; v znalostiach miestnych správ a rôznych verejných inštitúcií a v prístupe širokej verejnosti.

- Očakávaný časový harmonogram: činnosti v rámci Aktivity č. 7 budú prebiehať priebežne počas 18 mesiacov implementácie projektu.

 

Aktivita 8 Vytvorenie stálych pracovných miest

 

V rámci projektu Žiadateľ a Partner1 vytvoria v podporovaných centrách 3 pracovné miesta:

Žiadateľ v Multifunkčnom zariadení obsadí 2 pozície na trvalý pracovný pomer, pričom prvých 6 mesiacov po dokončení výstavby Multifunkčného zariadenia budú celkové mzdové náklady na obe pozície hradené z rozpočtu projektu.

 

Následne budú tieto výdavky pokryté z vlastných zdrojov žiadateľa:

- správca zariadenia - správca bude zodpovedný za kompletnú správu budovy, prislúchajúcich pozemkov a majetku, zabezpečovanie čistoty a poriadku, zabezpečovanie pravidelných technických revízií a kontrol, zabezpečenie plynulej dodávky energií, riešenie prípadných problémov, komunikácia s príslušnými inštitúciami, zabezpečenie dodržiavania stanovených procesov a interných noriem, starostlivosť o plynulú prevádzku spravovanej nehnuteľnosti.      

- upratovačka  bude zodpovedná za upratovanie vnútorných a vonkajších priestorov, pomocné práce pri prevádzke                                                                                                                                                                                                                       

Partner1 v Komunitnom centre v obci Rakúsy príjme na plný pracovný úväzok prevádzkarku priestorov slúžiacich na služby poskytované v rámci projektu. Náplňou jej práce bude vedenie a starostlivosť o plynulú prevádzku spravovaných priestorov. Prvých 12 mesiacov od začiatku poskytovanie služieb v rámci projektu budú celkové mzdové náklady na pozíciu hradené z rozpočtu projektu. Následne budú tieto výdavky pokryté z vlastných zdrojov Partnera 1.

- Očakávaný časový harmonogram: činnosti v rámci Aktivity č. 8 budú prebiehať priebežne počas 18 mesiacov implementácie projektu.

 

 

O projekte

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Počasie

dnes, nedeľa 16. 6. 2024
zamračené 16 °C 11 °C
pondelok 17. 6. jasná obloha 22/10 °C
utorok 18. 6. slabý dážď 25/13 °C
streda 19. 6. slabý dážď 26/12 °C

Preklad (translations)