Menu
Výstavba multifunkčného
zariadenia pre deti a mládežv obci Stráne pod Tatrami

Specifikácia projektu

Projekt sa bude primárne realizovať v obci Stráne pod Tatrami, ktorá je zároveň aj žiadateľom.

 

Predmetom projektu je:

1) výstavba nového viacúčelového zariadenia pre deti a mládež, ktorá bude realizovaná v obci Stráne pod Tatrami ako v cieľovej obci, a

2) vytvorenie štruktúry 6 centier, ktoré budú organizovať aktivity pre zraniteľné deti a mládež v cieľovej obci Stráne pod Tatrami, a zároveň v meste Kežmarok vzdialenému 5km a v obci Rakúsy vzdialenej 12km. Všetky tri  lokality sú identifikované v Atlase rómskych komunít 2019 a nachádzajú sa v okrese Kežmarok, ktorý patrí medzi najmenej rozvinuté okresy s vysokou mieru nezamestnanosti:17.12% (október 2020).   

Obec Stráne pod Tatrami leží 5km od Kežmarku, uprostred Popradskej kotliny na východnom úpätí Vysokých Tatier vo výške 700 m nad morom, čo ju radí medzi vysokohorské obce. Chotár je len mierne členitý a rozprestiera sa na okraji územia Tatranského národného parku. Na severovýchodnej strane susedí obec s obcou Mlynčeky, na východnej strane s mestom Kežmarok, na juhovýchodnej strane s obcou Malý Slavkov a na západnej strane s Tatranskými osadami – Tatranská Lomnica, Tatranská Kotlina a Tatranské Matliare, ktoré sú vzdialené od obce cca 10 km.

O projekte

Žiadateľom je obec Stráne pod Tatrami s 2 285 obyvateľmi, z toho 2 020 rómskej národnosti. Súčasťou obce je segregovaná rómska osada uvedená v aktualizovanom Atlase rómskych komunít 2019 s viac ako 2 000 rómskymi obyvateľmi, z toho 1 320 detí a mládeže do 24 rokov. Cieľovou skupinou projektu je viac ako 16 tisíc detí a mládeže do 24 rokov, ktorí žijú v obci Stráne pod Tatrami a jej blízkom okolí (do 15 km od cieľovej obci). Projekt je zameraný na nasledovné problémy tejto skupiny:

 

Nízke vzdelanie a dlhodobá nezamestnanosť mladých ľudí do 24 rokov

Veľkým problémom v obci a jej okolí je vysoká miera dlhodobo nezamestnaných osôb a nezamestnanosť mladých ľudí, ktorá patrí k najvyšším na Slovensku. Miera nezamestnanosti mladých ľudí do 24 rokov bola v danom okrese Kežmarok ku koncu mesiaca október 2020 vo výške až 18.22%. Z hľadiska dosiahnutého vzdelania, nezamestnanosť najviac postihuje obyvateľov s nižším vzdelaním a kvalifikáciou. Nízky stupeň vzdelania v súčasnosti predstavuje hlavnú prekážku pri uplatnení sa na trhu práce.

 

Nedostatok priestorov pre mimoškolské aktivity

V obci sa nenachádzajú priestory pre športové, kultúrne či vzdelávacie aktivity, v rámci ktorých by miestne deti a mládež mohli zmysluplne tráviť čas mimo riadneho vyučovania. Deti dosahujú nízku úroveň vzdelania a majú problém so školskou dochádzkou.

 

Diskriminácia a nedostatočná sociálna inklúzia rómskej komunity

Rómska komunita žijúca v cieľovej oblasti projektu patrí medzi skupiny vážne ohrozené sociálnym vylúčením. Rómski obyvatelia sa často stretávajú s diskrimináciou na trhu práce a sú znevýhodňovaní oproti majoritnej časti populácie. Rastie chudoba, kriminalita, nepokoje ako aj občianska separácia od majority, čo zvyšuje napätie po stránke spolunažívania.

 

Nízka úroveň bývania a hygieny

Najväčšia koncentrácia rómskeho obyvateľstva je v osade pri cieľovej obci, kde táto marginalizovaná skupina žije bez elektriny, vody a kanalizácie. Deti žijú v nevyhovujúcom rodinnom prostredí, poznačenom zanedbávaním zo strany rodičov, nedostatkom ich záujmu o výchovu a zabezpečovanie základných životných potrieb.

 

K zlepšeniu situácie a riešeniu uvedených problémov plánuje Žiadateľ spolu s partnermi realizovať nasledovné opatrenia, ktoré sú predmetom tohto projektu:

1. Výstavba nového viacúčelového zariadenia pre deti a mládež v obci Stráne pod Tatrami (ďalej len ako „Viacúčelové zariadenie“). Súčasťou zariadenia bude telocvičňa, posilňovňa, počítačová učebňa s tvorivými dielňami, doučovacia trieda a miestnosť pre terénnu sociálnu prácu a karierové a pracovné poradenstvo.

2. Vytvorenie štruktúry 6 centier, ktoré budú organizovať aktivity pre deti a mládež v cieľovej obci Stráne pod Tatrami, súčasne v susediacej obce Rakúsy vzdialených 12 km a meste Kežmarok vzdialenému 5km. Všetky tri lokality sú identifikované v Atlase rómskych komunít 2019 a nachádzajú sa v okrese Kežmarok, ktorý je jedným z najmenej rozvinutých okresov Slovenska s vysokou mierou nezamestnanosti mladých ľudí do 24 rokov.

 

Do projektu bude zapojených 7 právnických osôb, vrátane Žiadateľa, nórskeho partnera a 5 právnických osôb zo Slovenska, ktoré budú implementovať aktivity v 4 cieľových oblastiach (zdravie, vzdelanie, zamestnanosť a bývanie) v rámci 6 centier, ktoré spolu tvoria multifunkčné centru. Každý z partnerov a spolupracujúcich inštitúcií, okrem Nórskeho partnera, prispeje priestormi, vybavením a kvalifikovaným personálom, ktorý má dlhoročné skúsenosti s prácou s deťmi z marginalizovanej komunity. Nórsky partner, Åpenhet, pomôže zvýšiť povedomie a zvýšiť dosah projektových aktivít. Åpenhet bude zhromažďovať, spracúvať a rozširovať údaje a informácie na podporu cieľov a výstupov projektu.

 

Vybudovaním Multifunkčného zariadenia a vytvorením siete centier implementujúcich rôznorodé aktivity sa prispeje k zlepšeniu prístupu zraniteľných detí a mládeže zo znevýhodnených oblastí k širšiemu okruhu mimoškolských činností s cieľom zlepšiť ich osobný rozvoj a poskytnúť im zručnosti zvyšujúce ich šance uspieť v spoločnosti. Prostredníctvom zvýšenia osvety a teoretických vedomostí v oblasti spoločenských aktivít pre túto cieľovú skupinu sa zvýši ich sociálna inklúzia a kvalita života. Realizáciou aktivít zameraných na zdravie, ochranu a budovanie rodín, vzdelávanie a bývanie sa obec stane príťažlivejšie pre návštevníkov, turistov, čo prispeje k jeho celkovému sociálno-ekonomickému rozvoju. Prostredníctvom aktivít Žiadateľa a partnerov projektu sa eliminujú negatívne vplyvy, posilní prevencia a zabezpečí rast v tvorbe zdravej spoločnosti so stálym ekonomickým zázemím a pestrou kultúrou spoločenského života.

 

Implementáciou projektu sa dosiahne:
  • zvýšenie počtu detí a mládeže ohrozených chudobou navštevujúcich zapojené centrá a zúčastňujúcich sa mimoškolských aktivít o minimálne 630 detí a mládeže.
  • očakávaný počet detí a mládeže navštevujúcich centrá 1 308
  • priemerné predĺženie času, o ktoré sú zapojené centrá pre deti a mládež otvorené dlhšie, o minimálne 72 hodín..
  • V rámci projektu sa vytvoria 3 dlhodobo udržateľné pracovné miesta na plný úväzok:
  • Správca budovy a upratovačka v Multifunkčnom zariadení
  • Prevádzkar v Komunitnom centre v Rakúsy

 

Do spolupráce s jednotlivými centrami boli zapojené tri sociálne pracovníčky, ktoré svojimi skúsenosťami a dlhoročnou prácou s cieľovou skupinou detí a mládeže z marginalizovanej skupiny významne prispeli k vytvoreniu ideálnej zostavy opatrení a aktivít, ktoré zabezpečia dosiahnutie cieľov projektu.

 

Implementácia projektu je podmienená schválením obecným zastupiteľstvom obce Stráne pod Tatrami. Obecné zastupiteľstvo projekt schválilo uznesením č. 100/2020 zo dňa 26.11.2020 (Annex 3).

 

Informácia o prijímateľovi

Obec Stráne pod Tatrami je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia, potreby jej obyvateľov a zabezpečenie kvalitných služieb pre obyvateľov obce. Jej cieľom je vytvoriť v obci vhodné podmienky pre zvýšenie kvality života jej občanov ako aj budovanie infraštruktúry v obci tak, aby umožnila ekonomickú, kultúrnu a podnikateľskú činnosť v obci. Vedenie samosprávy v spolupráci s občanmi mesta a miestnej časti chce naďalej udržiavať a upevňovať dobré medziľudské vzťahy. Chce udržiavať a zachovávať bohaté kultúrnohistorické a prírodné hodnoty mesta. Využívaním miestneho potenciálu a zdrojov pre trvalo udržateľný rozvoj sa obec Stráne pod Tatrami chce stať miestom, kde budú všetci jeho občania žiť spokojným a plnohodnotným životom.

 

Celková rozloha obce je 422 ha s počtom obyvateľov 2 285, z čoho je zhruba 2 050 rómskej národnosti a 1 566 detí a mládež do 24 rokov.  Obec Stráne pod Tatrami pozostáva z 2 častí: z miestnej časti a z rómskej osady, ktorá je vzdialená 1 km a žije v nej približne 2 000 rómov. Malá časť nerómskeho obyvateľstva, cca. 200 ľudí žije v miestnej časti. V obci je základná škola s materskou školou, ktorú navštevuje celkovo 518 detí, všetko rómskej národnosti. Pre malé kapacity školy musia deti chodiť v 2 smenách. Väčšina rómskeho obyvateľstva žije v osadách v domácnostiach so závažným materiálnym nedostatkom, zlými životnými podmienkami, kde jej členovia majú veľmi nízku intenzitu práce. V obci sa nenachádzajú žiadne priestory, ihriská či športová hala na vykonávanie akýchkoľvek aktivít, v rámci ktorých by miestne deti a mládež mohli tráviť zmysluplnú mimoškolskú činnosť. Celkovo žije v Stráňach pod Tatrami a okolitých obciach v rádiuse do 15km viac ako 16 tisíc detí a mládeže do 24 rokov, ktoré by mohli benefitovať z vybudovania viacúčelového zariadenia s priestormi pre športové, kultúrne a vzdelávacie aktivity.

 

V rámci obce chýbajú väčší zamestnávatelia a podnikateľské prostredie je tvorené prevažne mikropodnikmi a drobnými živnostníkmi. V súčasnosti je v obci Stráne pod Tatrami v obchodnom a živnostenskom registri evidovaných 16 podnikateľských subjektov, ktorý ponúkajú služby predovšetkým v oblasti stavebníctva, a sprostredkovateľských činností a služieb. V obci sa nenachádza žiadny priemysel a chýbajú pracovné príležitosti. Obyvatelia obce pracujú väčšinou v okresnom meste Kežmarok – 6 km, Poprad – 21 km, Spišský Štvrtok – 23 km. Za prácou dochádzajú autobusom a osobnými vozidlami. Veľká časť obyvateľov obce sa venuje prevažne - pestovaniu plodín, pracuje v oblasti lesníctva a ťažby dreva a venuje sa stavebným prácam. V menšej miere sú zastúpené aj ostatné odvetia ako výroba potravín, maloobchod. Obec Stráne pod Tatrami svojou polohou a rovinatým charakterom sú predurčené na poľnohospodársku výrobu, čoho dôkazom je, že aj v minulosti sa obyvatelia obce zaoberali prevažne poľnohospodárstvom.

 

V obci sa konajú príležitostné akcie. Kultúrny program zabezpečuje folklórny súbor „Loli ruža“ a základné školy. Pravidelne sa usporadúva „Deň Rómov“, „Deň matiek“ a športové dni. V obci sa nachádzajú kostoly rímskokatolícky a evanjelický augsburgského vyznania.

 

V rámci rozvoja infraštruktúry má obec už dlhodobo v pláne vybudovať multifunkčné centrum, ktoré by slúžilo nielen obyvateľom obci Stráne pod Tatrami a priľahlej rómskej osade, ale aj okolitým obciam.  Obec nevyhnutne potrebuje priestory pre športové, kultúrne a vzdelávacie aktivity, ktorými by miestne deti a mládež mohli tráviť svoj voľný čas zmysluplne a znížiť tak príležitosti na záškodníctvo. Opatrenie vybudovať takéto multifunkčné centrum má obec zahrnuté v súčasnom, ale aj predchádzajúcom programe rozvoja obce. Pre nedostatok financií sa ho však ešte nepodarilo zrealizovať.

 

Z verejných zdrojov sa obci podarilo zrealizovať niekoľko verejneprospešných projektov ako sú:

- Terénna sociálna práca

- Modulová škola v rómskej osade

- Likvidácia čiernej skládky

- Podpora a rozvoj miestnej zamestnanosti - Strážna služba

- Podpora a rozvoj miestnej zamestnanosti – Koordinátor aktivačných prác

- Podpora a rozvoj miestnej zamestnanosti – podpora predprimárneho vzdelávania detí z MRK, rómsky asistent

- Podpora a rozvoj miestnej zamestnanosti – podpora predprimárneho vzdelávania detí z MRK, špeciálny pedagóg

Víziou a cieľom obce Stráne pod Tatrami je vytvorenie a zabezpečenie lepších podmienok pre budúce generácie a trvalé zvyšovanie kvality života obyvateľov obce Stráne pod Tatrami, rozvoj jej ekonomickej výkonnosti, zvýšenie jej konkurencieschopnosti pri zabezpečení trvale udržateľného rozvoja a celkovej atraktivity vidieckeho priestoru.

 

Partner 1

Obec Rakúsy poskytne pri realizácii projektu priestory vrátane ich vybavenia, ktoré sú v súčasnosti využívané v stredisku osobnej hygieny a môžu byť využívané pri aktivitách projektu. Zároveň bude k dispozícii zamestnanec, ktorý má dlhoročné skúsenosti s prácou s marginalizovanou rómskou komunitou. Kooperáciou sa dosiahne rozšírenie poskytovaných služieb (sušenie odevov a bielizne, poskytnutie uterákov a osušiek). Vďaka prostriedkom získaným z projektu bude okrem toho môcť služby centra využívať väčší počet obyvateľov miestnej osady. Spolupráca veľmi významne posilní bilaterálne vzťahy. Kooperácia prispeje najmä k zdieľaniu skúseností či už pozitívnych alebo negatívnych, ale i k utuženiu obojstranných vzťahov v budúcnosti. V dôsledku rozšírenia poskytovaných služieb je možné prognózovať širší dopad spolupráce a šírenia skúseností a poznatkov s obcami, v ktorých žijú marginalizované rómske komunity.

https://www.rakusy.sk/zverejnovanie/projekty/vystavba-multifunkcneho-zariadenie-pre-deti-a-mladez-v-obci-strane-pod-tatrami/

Partner 2

Partner  2 sa venuje výchove a vzdelávaniu detí a mládeže zo znevýhodneného prostredia už 13 rokov a vedú k tomu aj dobrovoľníkov z domáceho prostredia. V prostredí marginalizovanej komunity priamo v osade Rákusy vybudovalo účelovú budovu, ktorá sa stala centrom kultúrneho a spoločenského života. Na realizáciu aktivít má skúsených zamestnancov a v rámci centra majú k dispozícii zariadenú učebňu varenia, 3 herne, knižnicu, vonkajší areál s altánkom a javiskom. Všetok majetok, vybavenie, knihy a učebné pomôcky môžu slúžiť zároveň aktivitám projektu. Spoluprácou v projekte sa rozšíri výchovné pôsobenie na ohrozenú skupinu detí ale aj staršiu mládež, vrátane mladých rodičov, z marginalizovanej komunity, ktorá žije v obci Rákusy, vzdialenej iba 12 km od cieľovej obce. Zahrnutím partnerov z okolitých obcí sa umožní prístup väčšieho počtu zraniteľných detí a mládeže v danej lokalite k širšiemu okruhu mimoškolských činností s cieľom zlepšiť ich osobný rozvoj a poskytnúť im zručnosti zvyšujúce ich šance uspieť v spoločnosti.

http://www.cvcrakusy.sk/

Partner 3a

Hlavným príspevok Partnera 3a pre projekt je podporiť zamestnanosť a zamestnateľnosť mladých dospelých z marginalizovanej komunity v cieľovej obci Stráne pod Tatrami ako aj okolitých obciach prostredníctvom kariérneho poradenstva, vzdelávania a pracovného mentoringu potrebného pri adaptáciu na pracovisku. Vzdelávanie bude zamerané na sociálne a komunikačné zručnosti, ktoré pomôžu ľuďom z marginalizovanej komunity pozdvihnúť zdravú asertivitu, vytrvalosť a zodpovednosť na ich budúcom pracovisku a v bežnom živote. Predpokladaným výstupom projektu je minimálne 30%-ná úspešnosť uplatnenia účastníkov projektu na trhu práce počas realizácie projektu. Zároveň, vďaka pracovnému mentoringu odhadujeme, že 50% z umiestnených účastníkov na trhu práce si udrží svoje zamestnanie minimálne po dobu 6 mesiacov. V konečnom dôsledku účasť v projekte prispeje k nadobudnutiu takých vedomostí, zručností a návykov, ktoré im pomôže sa samostatne orientovať a fungovať na trhu práce.

https://www.sssbielavoda.sk/o-skole/projekty-skoly/norway-grants/

Partner 3b

V poradenskom zariadení pracujú traja odborní zamestnanci, dvaja špeciálni pedagógovia a jeden psychológ. Poskytujeme komplexnú špeciálno-pedagogickú činnosť, psychologickú, diagnostickú, poradenskú, rehabilitačnú, preventívnu, metodickú a inú odbornú činnosť a súbor špeciálno-pedagogických intervencií deťom so zdravotným postihnutím a ich rodinám, vrátane intaktných detí s vývinovými poruchami učenia s cieľom dosiahnuť optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu integráciu. V projekte sme sa zamerali práve na poslednú spomenutú skupinu detí s cieľom zlepšiť a rozvinúť ich potenciál v rámci zvýšenia úrovne ich kognitívnych schopností s využitím neurofeedback tréningov, ktoré im umožnia dosahovať lepšie vzdelávacie výsledky a tým vyššiu možnosť využitia ich skutočných schopností.  

Partner 4

Partner 4, Åpenhet, je nórska súkromná spoločnosť, ktorá sa špecializuje na tvorbu politík založených na faktoch a šírenie znalostí interaktívnym a vizuálne atraktívnym spôsobom. Pomôžu zvýšiť informovanosť a zvýšiť dosah týchto aktivít. Åpenhet bude zbierať, spracovávať a šíriť údaje a informácie na podporu cieľov projektu a výstupov. Åpenhet má skúsenosti a nástroje potrebné na propagáciu projektu a sprístupnenie a jednoduchosť vzdelávacích materiálov. Ich riešenia pre digitálnu prezentáciu príbehov pomôžu zapojiť používateľov a udržať výstupy relevantné aj dlho po skončení projektu.

Åpenhet by pomohol pri zbere údajov a spravovaní prieskumov, zdieľaní osvedčených postupov, vývoji vzdelávacích materiálov alebo materiálov o kampani. Očakáva sa, že spolupráca posilní bilaterálne vzťahy a že všetky tejto spolupráce môžu a budú použité na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.

http://MailScanner has detected a possible fraud attempt from "apenhet.com" claiming to be Development of a multifunctional facility for children and youth in the village of Stráne pod Tatrami | åpenhet (apenhet.com)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O projekte

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Počasie

dnes, nedeľa 16. 6. 2024
zamračené 16 °C 11 °C
pondelok 17. 6. jasná obloha 22/10 °C
utorok 18. 6. slabý dážď 25/13 °C
streda 19. 6. slabý dážď 26/12 °C

Preklad (translations)